همیشه فلش نشان می دهد

[us_image_slider ids=”5373,5365,5343″ autoplay=”1″ autoplay_period=”3000″ img_size=”medium” img_fit=”cover”]

فلش بر روی شناور نشان داده می شود

[us_image_slider ids=”5343,5365,5373″ arrows=”hover” autoplay=”1″ autoplay_period=”3000″ img_size=”medium” img_fit=”cover”]

مخفی کردن فلش

[us_image_slider ids=”5373,5365,5343″ arrows=”hide” autoplay=”1″ autoplay_period=”3000″ img_size=”medium” img_fit=”cover”]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]

نقطه کنترل

[us_image_slider ids=”5360,5366,5379,5380,5372,5382,5361,5383,5343,5352,5284,5283,5384,5371,5359,5385,5370,5362,5363″ arrows=”hover” nav=”dots” autoplay=”1″ autoplay_period=”3000″ img_size=”tnail-masonry”]

ناوبری شست

[us_image_slider ids=”5360,5366,5379,5380,5372,5382,5383,5361,5343,5352,5357,5283,5384,5371,5359,5385,5370,5362,5363″ arrows=”hover” nav=”thumbs” autoplay=”1″ fullscreen=”1″ autoplay_period=”3000″ img_size=”tnail-masonry”]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]

انتقال اسلاید

[us_image_slider ids=”5386,5387,5388,5389″ arrows=”hover” img_size=”tnail-masonry”]

انتقال محو

[us_image_slider ids=”5389,5388,5387,5386″ arrows=”hover” transition=”crossfade” img_size=”tnail-masonry”]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]

تصاویر مناسب – در مقیاس پایین

[us_image_slider ids=”5390,5361,5371,5352,5370,5382,5372,5383″ arrows=”hover” fullscreen=”1″ img_size=”medium”]

تصاویر مناسب – شامل

[us_image_slider ids=”5390,5383,5382,5371,5372,5370,5361,5352″ arrows=”hover” fullscreen=”1″ img_size=”medium” img_fit=”contain”]

تصاویر مناسب – پوشش

[us_image_slider ids=”5390,5383,5382,5372,5370,5361,5352,5371″ arrows=”hover” fullscreen=”1″ img_size=”medium” img_fit=”cover”]