محصولات

مواد نانو

مواد نانو آبگریز کننده

نفوذ آب و مواد مخرب محلول در آب به درون سطوحی مانند نمای
ساختمانها به مرور منجر به تخریب آنها خواهد شد. به منظور
جلوگیری از این مشکل نانوامولسیونهایی بر پایه مواد نانومتری
سیلان/سیلوکسان توسعه داده شدهاند. این مواد با ایجاد یک لایه
نفوذی بیرنگ تنها جلوی نفوذ آب و مواد محلول به درون سطح را
میگیرند و از طرفی با جلوگیری از بسته شدن حفرات مویین، قابلیت
تنفس سطح را مختل نمیکنند.

کفپوشهای نانویی
نانوکفپوشهای پلیمری بسته به نوع مواد مورد استفاده به سه دسته
اپوکسی، پلییورتان و هیبریدی و بسته به نوع کاربرد و ویژگیها به
انواع ضدخش و سایش، آنتیباکتریال، آنتیاستاتیک، مقاوم در برابر مواد
شیمیایی و آسان تمیزشونده تقسیم میشوند. استفاده از فناوری نانو
در ساخت این کفپوشها باعث بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی و ایجاد
ویژگیهای جدیدی در این کفپوشها شده است. به عنوان مثال، خاصیت
آنتیباکتریال نانوکفپوشهای اپوکسی بسیار بالا بوده و مقاومت این
نانوکفپوشها به سایش نسبت به کفپوشهای معمولی بیشتر است.
کامپوزیتها
توسعه دانش آمیزهسازی و تولید کامپوزیتهای زمینه پلیمری در کنار سهولت دسترسی به نانومواد متنوع منجر به توسعه
فناوری نانوکامپوزیتها شده است. امروزه محصولات متنوعی در این زمینه در صنایع مختلف به کار میروند. برخی از این موارد
عبارتند از:
نانوکامپوزیت عایق صدا
نانوکامپوزیت عایق صدا بر پایه پلیپروپیلن برای
کاربردهایی که به دانسیتهی بالا، مدول بالا، پایداری ابعادی
خوب، مقاومت شیمیایی و خواص عایق صدا نیاز دارند،
طراحی شده است. این محصول برای تزریق لوله و اتصالات
فاضلابی با عبورپذیری کم صدا و سایر کاربردهای مشابه
مناسب میباشد.
گرانول نانوکامپوزیتی آنتیباکتریال
گرانول آنتیباکتریال بر پایه نانوذرات نقره تولید شده است. این مواد بیشتر به منظور کاربرد در ساخت قطعات کامپوزیتی
پلیمری به منظور جلوگیری از رشد باکتریها بر روی آنها در صنایع مختلفی چون خودروسازی، لوازم خانگی، قطعات پلیمری
بیمارستانی و… مورد استفاده قرار میگیرد.
7
کامپاند نانوکامپوزیتی PVC
پلیمر پل یوینی لکلراید ) PVC ( ماهیت شکنند های دارد که کاربردهای آ نرا با محدودی تهای زیادی مواجه م یکند. این مساله به
خصوص در دماهای پایین، یکی از بزرگترین معضلات تولیدکنندگان محصولات ی وپ یو یسی سخت ) UPVC ( م یباشد. با افزودن
نانوذرات و سایر مواد لازم برای سازگارسازی در آمیزه PVC ، م یتوان خواص مکانیکی این مواد را از جمله استحکام ضربه،
مقاومت به حرارت، کیفیت و شفافیت به میزان مناسبی افزایش داد.
تصفیه آب و پسا بهای صنعتی
توسعه رو شهای متنوع نانوفیلتراسیون و
قابلیت بالای نانوجاذ بها در از میان بردن
آلایند ههای صنعتی از پسا بها امید زیادی
را در میان صنعتگران و دوستداران محیط
زیست ایجاد کرده است. در رو شهای
مختلف از نانومواد متخلخل، غشاهای
نانوساختار، نانوذرات جاذب و رو شهای
مکانیکی مبتنی بر پدید ههای نانومقیاس
برای کاهش سختی و بهبود کیفیت آب و
همچنین برای حذف آلایند هها از پسا بهای
صنعتی استفاده م یشود. پساب تولیدی
صنایع رنگ و رزین و پوشش دارای مقادیر
زیادی از مواد شیمیایی مخرب و خطرناک
هستند و توسعه فناوری نانو به افزایش ایمنی این پسا بها و رسیدن به استانداردهای بی نالمللی محیط زیست کمک شایانی
م یکند. در ایران نیز محصولات و فناور یهای متنوعی در این خصوص توسعه داده شد هاند.

دیدگاهتان را بنویسید