مقاله ها

فناوری نانو

فناوری نانو

فناوری نانو: کلمه نانو دارای ریشه یونانی »nanos« به معنی کوتوله است.

فناوری نانو : این کلمه پیشوندی است که در ابتدای واحدهای سنجش م یآید.
فناوری نانو به کنترل ماده در مقیاس نانومتری )یک میلیاردم متر( م یپردازد. بر همین اساس «نانومواد » موادی هستند که
انداز ههایی نانومتری دارند. کوچک شدن اندازه ذرات مواد تا انداز ههای نانومتری سبب تغییرات بسیار چشمگیری در خواص
فیزیکی و شیمیایی آ نها م یشود. علاوه بر این، در انداز ههای نزدیک به اندازه ات مها و مولکو لها، پدید ههای جدیدی رخ
م یدهند که منجر به ایجاد خواص متفاوت و غی رمعمول در مواد م یشوند. از این میان م یتوان به انتشار نورهایی با رن گهای
مختلف از برخی نانوذرات اشاره نمود. هدف از فناوری نانو، استفاده از این تغییرات و تولید محصولاتی با کیفیت بسیار بالاتر از
گذشته است.

فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای فناوری نانو

امروزه فناوري نانو به یکی از مهمترین شاخ ههاي پیشرفت علم در بسیاري از زمین ههاي علوم و مهندسی از جمله درمان، بهداشت
و تشخیص پزشکی، الکترونیک، ارتباطات، انرژ یهای نو، محیط زیست، حمل ونقل، صنایع هوانوردی و صنعت

ساخت وساز تبدیل شده است. به طور کلی در تمام صنایع و در هر بخشی که بهبود خواص مواد و ابزار مورد استفاده دارای اهمیت است، فناوری نانو
را هح لهایی برای ارائه دارد.

فناوری نانو

دیدگاهتان را بنویسید