2 سبک، 16 رنگ از پیش تعریف شده

[us_separator type=”invisible”][us_btn text=”رنگ اولیه” link=”url:%23″ icon=”fa-star”][us_btn text=”رنگ ثانویه” link=”url:%23″ color=”secondary” icon=”fa-arrow-down” iconpos=”right”][us_btn text=”کنتراست رنگ” link=”url:%23″ color=”contrast” icon=”fa-chevron-right”][us_btn text=”رنگ نور” link=”url:%23″ color=”light” icon=”fa-cog” iconpos=”right”][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”اولیه مشخص شده” link=”url:%23″ style=”outlined” icon=”fa-star” iconpos=”right”][us_btn text=”ثانویه مشخص شده” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”secondary” icon=”fa-arrow-down”][us_btn text=”کنتراست مشخص شده” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”contrast” icon=”fa-chevron-right” iconpos=”right”][us_btn text=”نور مشخص شده” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”light” icon=”fa-cog”][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”صورتی” link=”url:%23″ color=”pink” icon=”fa-heart”][us_btn text=”آبی” link=”url:%23″ color=”blue” icon=”fa-cloud”][us_btn text=”سبز” link=”url:%23″ color=”green” icon=”fa-leaf”][us_btn text=”زرد” link=”url:%23″ color=”yellow” icon=”fa-sun-o”][us_btn text=”ارغوانی” link=”url:%23″ color=”purple” icon=”fa-glass”][us_btn text=”قرمز” link=”url:%23″ color=”red” icon=”fa-star”][us_btn text=”سبزکم رنگ” link=”url:%23″ color=”lime” icon=”fa-asterisk”][us_btn text=”سرمه ای” link=”url:%23″ color=”navy” icon=”fa-anchor”][us_btn text=”کرم” link=”url:%23″ color=”cream” icon=”fa-gift”][us_btn text=”نیمه شب” link=”url:%23″ color=”midnight” icon=”fa-moon-o”][us_btn text=”قهوهای” link=”url:%23″ color=”brown” icon=”fa-coffee”][us_btn text=”سبز” link=”url:%23″ color=”teal” icon=”fa-globe”][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”صورتی” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”pink” icon=”fa-heart”][us_btn text=”آبی” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”blue” icon=”fa-cloud”][us_btn text=”سبز” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”green” icon=”fa-leaf”][us_btn text=”زرد” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”yellow” icon=”fa-sun-o”][us_btn text=”ارغوانی” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”purple” icon=”fa-glass”][us_btn text=”قرمز” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”red” icon=”fa-star”][us_btn text=”لیمویی” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”lime” icon=”fa-asterisk”][us_btn text=”سرمه ای” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”navy” icon=”fa-anchor”][us_btn text=”کرم” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”cream” icon=”fa-gift”][us_btn text=”نیمه شب” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”midnight” icon=”fa-moon-o”][us_btn text=”قهوه ای” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”brown” icon=”fa-coffee”][us_btn text=”سبز” link=”url:%23″ style=”outlined” color=”teal” icon=”fa-globe”][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”کوچک شفاف” link=”url:%23||” color=”transparent” size=”13px” icon=”fa-heart-o”][us_btn text=”متوسط شفاف” link=”url:%23||” color=”transparent” icon=”fa-heart-o”][us_btn text=”بزرگ شفاف” link=”url:%23||” color=”transparent” size=”18px” icon=”fa-heart-o”][us_separator type=”invisible”]

سایز نامحدود

[us_btn text=”دکمه های جامد” link=”url:%23||” size=”13px” icon=”fa-envira”][us_btn text=”دکمه مشخص شده” link=”url:%23||” style=”outlined” size=”13px” icon=”fa-cubes”][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”دکمه جامد ” link=”url:%23||” icon=”fa-envira”][us_btn text=”دکمه مشخص شده” link=”url:%23||” style=”outlined” icon=”fa-cubes”][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”دکمه جامد” link=”url:%23||” size=”17px” icon=”fa-envira”][us_btn text=”دکمه مشخص شده” link=”url:%23||” style=”outlined” size=”17px” icon=”fa-cubes”][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”دکمه جامد” link=”url:%23||” size=”19px” icon=”fa-envira”][us_btn text=”دکمه مشخص شده” link=”url:%23||” style=”outlined” size=”19px” icon=”fa-cubes”][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”دکمه جامد” link=”url:%23||” size=”21px” icon=”fa-envira”][us_btn text=”دکمه مشخص شده” link=”url:%23||” style=”outlined” size=”21px” icon=”fa-cubes”][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”دکمه جامد” link=”url:%23||” size=”23px” icon=”fa-envira”][us_btn text=”دکمه مشخص شده” link=”url:%23||” style=”outlined” size=”23px” icon=”fa-cubes”][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”دکمه جامد” link=”url:%23||” size=”25px” icon=”fa-envira”][us_btn text=”دکمه مشخص شده” link=”url:%23||” style=”outlined” size=”25px” icon=”fa-cubes”][us_separator type=”invisible”][us_btn text=”دکمه جامد” link=”url:%23||” size=”27px” icon=”fa-envira”][us_btn text=”دکمه مشخص شده” link=”url:%23||” style=”outlined” size=”27px” icon=”fa-cubes”][us_separator type=”invisible”]