5 سبک، 3 اندازه و رنگ نامحدود

[us_separator type=”invisible” size=”large”]
[us_progbar title=”توسعه” count=”90″ size=”small”][us_progbar title=”طراحی” count=”80″ size=”small”][us_progbar title=”بازار یابی” count=”70″ size=”small”]
[us_progbar title=”تحقیق” count=”46″ color=”secondary”][us_progbar title=”هویت” count=”66″ color=”secondary”][us_progbar title=”طراحی گرافیک” count=”87″ color=”secondary”]
[us_progbar title=”نوار پیشرفت ساده ” count=”100″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#1dc69f”][us_progbar title=”نوار پیشرفت ساده ” count=”69″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#1ea1c9″][us_progbar title=”نوار پیشرفت ساده ” count=”28″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#95ce50″]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]
[us_progbar title=”توسعه” count=”90″ style=”2″ size=”small”][us_progbar title=”هویت” count=”80″ style=”2″ size=”small”][us_progbar title=”بازار یابی” count=”70″ style=”2″ size=”small”][us_progbar title=”تحقیق” count=”60″ style=”2″ size=”small”]
[us_progbar title=”این نوار پیشرفت است” count=”100″ style=”2″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#ff3d3d”][us_progbar title=”این نوار پیشرفت است” count=”75″ style=”2″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#ff712b”][us_progbar title=”این نوار پیشرفت است” style=”2″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#ffbb00″]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]
[us_progbar title=”توسعه” count=”90″ style=”4″ size=”small”][us_progbar title=”طراحی” count=”80″ style=”4″ size=”small”][us_progbar title=”بازار یابی” count=”70″ style=”4″ size=”small”]
[us_progbar title=”تحقیق” count=”46″ style=”4″ color=”secondary”][us_progbar title=”هویت” count=”66″ style=”4″ color=”secondary”][us_progbar title=”طراحی گرافیک” count=”87″ style=”4″ color=”secondary”]
[us_progbar title=”آپ وب” count=”95″ style=”4″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#999999″][us_progbar title=”آپ وب” count=”69″ style=”4″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#666666″][us_progbar title=”آپ وب” count=”28″ style=”4″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#333333″]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]
[us_progbar title=”تحقیق برای اولین بار” count=”46″ style=”3″][us_progbar title=”توسعه وب” count=”66″ style=”3″][us_progbar title=”طراحی گرافیک” count=”87″ style=”3″]
[us_progbar title=”پوتو گرافی” count=”77″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#95ce50″][us_progbar title=”تصویر” count=”55″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#81b245″][us_progbar title=”طراحی و هنر” count=”33″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#699131″]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]
[us_progbar title=”توسعه” count=”90″ style=”5″ size=”small”][us_progbar title=”طراحی” count=”80″ style=”5″ size=”small”][us_progbar title=”بازار یابی” count=”70″ style=”5″ size=”small”]
[us_progbar title=”تحقیق” count=”46″ style=”5″ color=”contrast”][us_progbar title=”هویت” count=”66″ style=”5″ color=”contrast”][us_progbar title=”طراحی گرافیک” count=”87″ style=”5″ color=”contrast”]
[us_progbar title=”این نوار پیشرفت با ضد بزرگ شیک است” count=”91″ style=”5″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#ffcc00″][us_progbar title=”این نوار پیشرفت با ضد بزرگ شیک است” count=”82″ style=”5″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#ff9900″][us_progbar title=”این نوار پیشرفت با ضد بزرگ شیک است” count=”73″ style=”5″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#ff6600″]