3 نماد 4 سبک از پیش تعریف شده و رنگ

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox size=”48px” title=”نماد رنگ اولیه” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox color=”secondary” size=”48px” title=”رنگ آیکون ثانویه” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox color=”contrast” size=”48px” title=”Contrast رنگ آیکون” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox color=”light” size=”48px” title=”رنگ آیکون روشن” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible” size=”small”]
[us_iconbox style=”outlined” title=”رنگ آیکون اولیه” link=”url:%23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox style=”outlined” color=”secondary” title=”رنگ آیکون ثانویه” link=”url:%23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox style=”outlined” color=”contrast” title=”Contrast رنگ آیکون” link=”url:%23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox style=”outlined” color=”light” title=”رنگ آیکون روشن” link=”url:%23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible” size=”small”]
[us_iconbox style=”circle” title=”رنگ آیکون اولیه” link=”url:%23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox style=”circle” color=”secondary” title=”رنگ آیکون ثانویه” link=”url:%23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox style=”circle” color=”contrast” title=”Contrast رنگ آیکون” link=”url:%23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox style=”circle” color=”light” title=”رنگ آیکون روشن” link=”url:%23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]

رنگ سفارشی  نامحدود

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”fa-check-square” color=”custom” icon_color=”#ef5350″ bg_color=”” size=”48px” title=”سبک ساده آیکون ” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fa-arrows” color=”custom” icon_color=”#8bc34a” bg_color=”” size=”48px” title=”سبک ساده آیکون ” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fa-lock” color=”custom” icon_color=”#9c27b0″ bg_color=”” size=”48px” title=”سبک ساده آیکون ” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fa-globe” color=”custom” icon_color=”#2196f3″ bg_color=”” size=”48px” title=”سبک ساده آیکون ” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible” size=”small”]
[us_iconbox icon=”fa-whatsapp” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#69db43″ bg_color=”#69db43″ title=”سبک دایره مشخص شده ” type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fa-cube” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#8224e3″ bg_color=”#ffbd23″ title=”سبک دایره مشخص شده ” type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fa-ship” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#1e73be” bg_color=”#1e73be” title=”سبک دایره مشخص شده ” type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fa-subway” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#ffbd23″ bg_color=”#dd3333″ title=”سبک دایره مشخص شده ” type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_separator type=”invisible” size=”small”]
[us_iconbox icon=”fa-diamond” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” bg_color=”#00bcd4″ title=”سبک دایره جامد” type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fa-gear” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#fff1c4″ bg_color=”#009688″ title=”سبک دایره جامد” type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fa-comments” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#5c6bc0″ bg_color=”#ffd54f” title=”سبک دایره جامد” type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fa-cloud” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#c5e1a5″ bg_color=”#455a64″ title=”سبک دایره جامد” type=”circle” external=””][/us_iconbox]

2 موقعیت آیکون

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”fa-tree” size=”48px” title=”آیکون موقعیت بالا” type=”default” external=””]آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fa-lock” style=”outlined” title=”آیکون موقعیت بالا” type=”circle” external=””]آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fa-check-square” style=”circle” title=”آیکون موقعیت بالا” type=”default” external=””]آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

[/us_iconbox]

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”fa-briefcase” iconpos=”left” size=”48px” title=”آیکون سمت چپ” type=”default” external=””]آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fa-search” style=”outlined” iconpos=”left” title=”آیکون سمت چپ” type=”circle” external=””]آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fa-shopping-cart” style=”circle” iconpos=”left” title=”آیکون سمت چپ” type=”default” external=””]آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

[/us_iconbox]

5 اندازه جعبه آیکون

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”fa-birthday-cake” size=”24px” title=”اندازه کوچک” title_size=”20px” link=”url:%23″ type=”default” external=””]آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fa-birthday-cake” title=”اندازه کوچک” link=”url:%23″ type=”default” external=””]آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fa-birthday-cake” size=”48px” title=”اندازه متوسط” link=”url:%23″ type=”default” external=””]آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

[/us_iconbox]

[us_separator type=”invisible”]
[us_iconbox icon=”fa-birthday-cake” size=”70px” title=”اندازه بزرگ” link=”url:%23″ type=”default” external=””]آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fa-birthday-cake” size=”90px” title=”اندازه بزرگ” link=”url:%23″ type=”default” external=””]آپ وب در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس

[/us_iconbox]