در 3 اندازه

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter initial=”345″ target=”1000″ size=”small” title=”ابعاد شماره کوچک”]
[us_counter initial=”124.8″ target=”126.5″ title=”ابعاد شماره متوسط”]
[us_counter target=”1,456″ size=”large” title=”ابعاد شماره بزرگ”]

3 رنگ از پیش تعریف شده

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter target=”345″ title=”عنوان تم رنگ”]
[us_counter target=”291″ color=”primary” title=”تم رنگ اولیه”]
[us_counter target=”867″ color=”secondary” title=”تم رنگ ثانویه”]

رنگ های سفارشی نامحدود

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter initial=”1″ target=”157″ color=”custom” size=”small” custom_color=”#90d65e” title=”عنوان برای شمارنده”]
[us_counter initial=”2″ target=”932″ color=”custom” size=”small” custom_color=”#fb8c00″ title=”عنوان برای شمارنده”]
[us_counter initial=”3″ target=”804″ color=”custom” size=”small” custom_color=”#4f87ef” title=”عنوان برای شمارنده”]
[us_counter initial=”4″ target=”458″ color=”custom” size=”small” custom_color=”#795548″ title=”عنوان برای شمارنده”]
[us_counter initial=”5″ target=”260″ color=”custom” size=”small” custom_color=”#e91e63″ title=”عنوان برای شمارنده”]
[us_counter initial=”6″ target=”613″ color=”custom” size=”small” custom_color=”#ffc107″ title=”عنوان برای شمارنده”]

پیشوندها و پسوندها

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter target=”26″ prefix=”$” color=”primary” title=”میانگین هزینه در هر ساعت”]
[us_counter target=”87″ suffix=”%” color=”secondary” title=”بازخورد مثبت”]
[us_counter target=”600″ prefix=”>” color=”primary”]
[us_counter target=”241″ suffix=”kg” color=”secondary” title=”وزن ثابت”]